Energy Nordic ApS leveringsbetingelser for El salg til
privat og Erhvervs kunder

1. december 2022

1. Generelt
1.1 Disse leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelser”) gælder for al Energy Nordic ApS’ handel med el inklusiv
netydelse (distribution) med kunder (”Kunden”), hvor ellen er både til til privat samt erhvervsmæssigt brug.
Gældende Leveringsbetingelser kan altid findes på www.Energynordic.dk/betingelser
1.2 Energy Nordic ApS CVR-nr. 39962764 (”Energy Nordic”)

2. Aftale og produkter
2.1 Energy Nordic og Kundens konkrete aftale om handel og leverance af el omtales i det følgende “Aftalen”. Af
Aftalen fremgår Kundens produkt. Nærmere oplysninger om Energy Nordics produkter, herunder produkternes
standardvilkår, egenskaber og priser, findes på www.Energynordic.dk/el
Leveringsbetingelserne er en integreret del af Aftalen. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i
Leveringsbetingelserne og Aftalen, er det Aftalen, der har forrang.
2.2 Såfremt der er aftalt særlige vilkår for eksempelvis priser, binding, afregning med videre vil disse fremgå af Aftalen.
Hvis de særlige vilkår ifølge Aftalen er tidsbegrænsede, vil det efter tidsbegrænsningens udløb være produktets
standardvilkår i forhold til priser, afregning med videre, som er gældende.

3. Priser
3.1 Kundens samlede pris er sammensat af følgende tre komponenter:
1. Betaling for el: Kunden betaler en handelspris for hver forbrugt kWh el. Det kan enten være en fast pris, som er
aftalt på forhånd, en variabel pris, som typisk følger indkøbsprisen time for time inklusiv et tillæg, eller en pris,
som løbende fastsættes for en periode ad gangen. Metoden til fastsættelse af kWh-handelsprisen for de enkelte
produkter fremgår af produktbeskrivelserne på www.energynordic.dk. Såfremt den variable pris baseres på
indkøbsprisen, udgøres indkøbsprisen af:
• Spot-prisen på den nordiske elbørs (NordPool).
• Eventuelle balance-, profil- og handelsomkostninger ved indkøb af el.
• Eventuelle udgifter til klima-elementer såsom certifikater, CO2-kompensation, klimainvesteringer og lignende.
Herudover kan betaling for el inkludere et månedligt abonnement per elmåler/aftagenummer. Det valgte produkt,
priser samt metode til opgørelse heraf fremgår af Aftalen.
2. Betaling for transport af el: Kunden betaler et netabonnement samt en nettarif. Det er beløb, som Energy Nordic
bliver op- krævet af Kundens Netselskab på basis af hver enkel elmåler/aftagernummer og tilhørende forbrug.
Disse beløb fakturerer Energy Nordic videre til Kunden. Kunden betaler således dette og de øvrige beløb, som
Energy Nordic opkræves for leveringen af net- og systemydelser til Kunden.
3. Betaling for offentlige forpligtelser, skatter og afgifter: Energy Nordic opkræver de offentlige forpligtelser,
skatter og afgifter, som Energy Nordic er forpligtet til at opkræve Kunden, og sender disse direkte videre til staten.
3.2 Både Netselskabet, Energinet og den danske stat kan ændre satserne, ligesom de kan indføre yderligere former for
betalinger, afgifter med videre. Sådanne ændringer vil uden videre slå igennem i Kundens samlede elpris og vil alene
blive varslet over for Kunden, såfremt gældende lovgivning kræver det. De satser, som Energy Nordic opkræves af
Netselskabet, Energinet og det offentlige, kan findes på Netselskabets, Energinets og SKATs hjemmesider.
3.3 Kunder, som er berettigede til særlige afgiftsforhold, er selv ansvarlige for at at identificere og give besked til
Energy Nordic om disse. I så fald indgås en Tillægsaftale herom. Der kan findes yderligere information på
www.Energynordic.dk/elafgift

4. Leveringsforholdets løbetid, opsigelse og ophør
4.1 Leverancen begynder på det tidspunkt, som fremgår af Aftalen, og når Energy Nordic er registreret som Kundens
elselskab i den centrale Datahub, hvilket er en betingelse for opstart af leverancen. Aftaler mellem Energy
Nordic og Kunden er som udgangspunkt løbende og fortsætter, indtil de opsiges eller bringes til ophør af en af
Aftalens parter.
4.2 Er der binding på aftalen, gælder følgende: Aftalen er fra begge parters side uopsigelig i fem måneder fra Aftalens indgåelse (”Bindingsperioden”), med
mindre andet er aftalt. Hvis Energy Nordic får meddelelse om, at Kunden uberettiget har bragt Aftalen til ophør i
Bindingsperioden eller inden udløb af opsigelsesperioden, har Energy Nordic ret til at opkræve et opsigelsesgebyr
til dækning af omkostninger forbundet med afviklingen af Aftalen, jævnfør nærmere afsnit 12.
4.3 Kunden kan efter udløb af Bindingsperioden opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned.
Hvis Kunden på opsigelsestidspunktet ejer eller fremgår som ejer i offentlige registre af den ejendom, som Aftalen
vedrører, får Kundens opsigelse uanset ovennævnte først effekt fra det tidligste af følgende tidspunkter:
a. Når Energy Nordic fra Kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om og har haft mulighed for at
verificere, at Kunden eller en anden kunde har indgået en ny aftale med et andet elselskab om elleverance til
ejendommen.
b. Når Energy Nordic fra Kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om og har haft mulighed for at verificere,
at elforsyningen til ejendommen er afbrudt.
c. Når Energy Nordic fra Kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om og har haft mulighed for at
verificere, at Kunden ikke længere fremgår som ejer af ejendommen i offentlige registre.
4.4 Hvis Kunden beder Energy Nordic afbryde elforsyningen til ejendommen jævnfør afsnit 4.3 stk. b, vil Energy Nordic
straks videresende anmodningen til det relevante Netselskab. Netselskabet vil herefter foretage afbrydelsen.
Energy Nordic kan blive pålagt et gebyr af Netselskabet for afbrydelsen, som Kunden i så fald er forpligtet til at
betale.
4.5 Energy Nordic kan igangsætte afbrydelse af elforsyningen til Kunden, når denne ophæver Aftalen. Energy Nordic
kan ikke hæve aftalen eller igangsætte afbrydelse af elforsyningen alene på grund af manglende betaling for allerede
afholdt forbrug, eller såfremt der er indgået en anden aftale om sikring af den fremtidige betaling.
4.6 Hvis Energy Nordic har ophævet Aftalen med Kunden og afbrudt elforsyningen, kan Kunden ikke kræve levering fra
Energy Nordic Elhandel, førend Kunden har betalt det skyldige beløb og hvis påkrævet har stillet sikkerhed for
fremtidig betaling.
4.7 Omkostninger forbundet med afbrydelse samt genoprettelse af elforsyning betales af Kunden.
4.8 Ved aftalens ophør vil Kunden fra Energy Nordic modtage slutafregning senest seks uger efter, leverandørskifte
har fundet sted i Datahubben eller tidspunktet for leveringsophør i forbindelse med flytning. Slutafregning
betragtes som altovervejende hoved regel som endelige saldoopgørelser.
4.9 Energy Nordic har ret til at opkræve et gebyr i forbindelse med slutafregning ved adresseflytning eller opsigelse
af Aftalen til dækning af omkostninger i forbindelse hermed, jævnfør nærmere afsnit 12.

5. Flytning
5.1 Hvis Kunden flytter adresse, bliver den eksisterende Aftale og vilkår overført til samtlige elmålere/aftagenumre
på den nye adresse. Når den eksisterende Aftale og vilkår overføres til den nye adresse, vil Kunden på den nye
adresse blive afregnet ud fra kWh-handelspris og Netselskabets net- og systemydelser på den nye adresse.
5.2 Aftalen vil også fortsat gælde for alle elmålere/aftagenumre på den fraflyttede adresse, indtil disse
elmålere/aftagenumre opsiges af Kunden i henhold til vilkår for opsigelse jævnfør afsnit 4. Kunden hæfter for
forbrug på den fraflyttede adresse indtil elmålere/aftagenumre opsiges, eller anden person overtager Aftalen på
adressen.
5.3 Udgøres Kunden af flere personer, og fraflytter en af disse personer leveringsadressen, mens en eller flere personer
fortsat bor på adressen, kan den fraflyttede person kræve at få slettet sit navn, CPR-nummer med videre med en
dags varsel. Sker dette, hæfter den fraflyttede person ikke for fremtidigt forbrug på adressen. Energy Nordic kan
anmode den fraflyttede person om at dokumentere fraflytningen.
5.4 Meddelelse om flytning skal gives til Energy Nordic tidligst to måneder og senest ti arbejdsdage inden flytningen.
Kunden skal oplyse den nye adresse, datoen for flytningen og sit CPR-nummer eller CVR-nummer.
5.5 Hvor Aftalen opsiges i forbindelse med adresseflytning, modtager Kunden en slutafregning senest seks uger efter
det seneste tidspunkt af enten datoen, hvor Energy Nordic har fået meddelelse om flytningen, eller datoen for
flytningen, som Kunden har meddelt Energy Nordic.
5.6 Hvis elmåleren ikke kan fjernaflæses af Netselskabet, skal kunden på datoen for flytningen selv aflæse elmåleren.
Modtager Energy Nordic ikke en aflæsning fra Netselskabet eller Kunden i forbindelse med flytningen, vil Energy
Nordic foretage slutafregning af elforbruget på den fraflyttede adresse på baggrund af et estimeret forbrug, der
beregnes af Netselskabet. Modtages en aflæsning efterfølgende, kan Energy Nordic vælge at efterregulere.
5.7 I tilfælde af Kundens manglende aflæsning kan Energy Nordic blive pålagt et gebyr fra Netselskabet. Gebyret vil i
så fald blive opkrævet hos Kunden.

6. Forholdet mellem Kunden, Energy Nordic og Netselskabet
6.1 Kundens geografisk bestemte Netselskab varetager transport af strømmen til leveringsadressen. Det er en
forudsætning for Energy Nordics salg af el i henhold til disse Leveringsbetingelser, at Kunden har en aftale om
tilslutning til det kollektive elforsyningsnet med sit lokale Netselskab og, at Kunden til enhver tid opfylder
Netselskabets betingelser.
6.2 El leverancen er inklusiv balancekraft. Det betyder, at Kunden til enhver tid kan aftage el efter øjeblikkeligt behov.
6.3 Netselskabet forestår transport af el fra højspændingsnettet til forbrugspunktet, hvorunder Kunden især skal være
opmærksom på, at:
• Netselskabet er ansvarlig for kvaliteten af den leverede el, som skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer,
der fremgår af Netselskabets Tilslutningsbestemmelser og/eller offentlige forskrifter.
• Netselskabet er ansvarlig for strømafbrydelser, herunder afbrydelser i tilfælde af nødvendigt arbejde på det
kollektive elforsyningsnet.
• Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af elmålere og hente elforbrugsdata hjem.
• Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til elanlæg, herunder elmålere og elinstallationer på Kundens
ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af elanlæg med
videre samt i forbindelse med afbrydelse af elforsyningen.
• Kunden skal, såfremt elforsyningen til Kundens ejendom er blevet afbrudt, og der skal ske genåbning, sørge for, at
alle elektri- ske apparater på ejendommen er slukkede, inden genåbningen finder sted.
• Kunden skal på anmodning fra Netselskabet foretage selvaflæsning af elmålere og indberette resultatet til Netselskabet.
• Energy Nordic har ret til midlertidigt at stoppe elleverancen i de tilfælde, hvor Netselskabet eller Energinet
afbryder elforsyningen.
• Energy Nordic har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskifte over for den
systemansvarlige (Energinet) og Netselskabet.
• Energy Nordics handel med el i henhold til Aftalen og Leveringsbetingelserne omfatter kun de i Aftalen
beskrevne elmålere/ aftagenumre.
6.4 Kunden skal underrette Energy Nordic, såfremt kunden bliver opmærksom på forhold, der kan have betydning for
Energy Nordics levering, for eksempel større ændringer i Kundens forventede elforbrug, ændring af navn, ændring af
adresse, og så videre.
6.5 Energy Nordic forbeholder sig ret til at henvise kunden til Netselskabet vedrørende spørgsmål og information omkring levering.

7. Måledata
7.1 Forbruget måles af Netselskabet, hvis målinger og måleudstyr danner grundlag for afregning og gøres
tilgængelig for Energy Nordic via Datahubben. Hvis måledata ikke foreligger eller er behæftet med fejl, afregnes
forbruget ud fra et skøn over Kundens forbrug.
7.2 Endelig afregning sker på baggrund af det faktisk målte forbrug, når måledata foreligger fra Netselskabet. Kunden
skal acceptere en efterfølgende korrektion af det opkrævede i tilfælde af fejl eller forsinkelser i forbindelse med
Kundens måledata uanset årsagen hertil.
7.3 Såfremt Kundens forventede årsforbrug er oplyst i Aftalen, er dette baseret på oplysninger fra Netselskabet, som er gjort
tilgængelige i Datahubben.
7.4 Kunden skal rette henvendelse til Energy Nordic, såfremt Kunden har mistanke om, at de foretagne målinger ikke er
korrekte, således at Energy Nordic kan rette henvendelse til Netselskabet om dette. Energy Nordic retter ligeledes
henvendelse til Netselskabet, såfremt Energy Nordic har mistanke om, at de foretagne målinger ikke er korrekte.

8. Afregning
8.1 Afregning af forbrug sker fire gange årligt. Kunden afregnes forud ved indbetaling af et acontobeløb. Første
acontoafregning sker i forbindelse med leveranceopstart, og acontoafregning sker herefter hver tredje måned.
8.2 Acontobeløb til afregning udregnes på baggrund af Kundens forventede forbrug samt
• for aftaler med variabel pris den senest kendte elpris eller
• for aftaler med fast pris den gældende faste pris.
8.3 Energy Nordic korrigerer løbende for faktisk forbrug målt af Netselskabet og oplyst i Datahubben samt for aftaler
med variabel pris de realiserede priser, hvorom det gælder, at:
• For Kunder med fjernaflæste elmålere, hvor Netselskabet opgør forbrug på timebasis, foretages endelig afregning på baggrund
af Kundens realiserede forbrug time for time og indkøbspriserne de pågældende timer.
• For kunder med ikke-fjernaflæste elmålere, eller hvor Netselskabet ikke opgør forbrug på timebasis, foretages
endelig afregning på baggrund af Kundens realiserede forbrug og den gennemsnitlige indkøbspris i
afregningsperioden.
8.4 Netselskabet er ansvarlig for måleudstyret og for målingernes korrekthed. Hvis Energy Nordic eller Kunden får
mistanke om, at de gennemførte målinger ikke er korrekte, retter Energy Nordic om nødvendigt henvendelse til
Netselskabet med henblik på en afklaring.
8.5 Regulering af afregning kan kræves for den periode, hvori fejl kan påvises, idet de almindelige forældelsesregler dog
gælder. Som fejl anses også fejl i skønnet forbrug som følge af manglende indberetning.
8.6 Det er Kundens pligt gennem Netselskabet at sikre Energy Nordic de nødvendige måleraflæsninger. Hvis måledata
ikke foreligger eller er fejlbehæftede, afregnes Kunden ud fra et beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug på
leveringsadressen og Kundens tilsluttede brugsgenstande.
8.7 For lidt eller for meget indbetalt acontobeløb forrentes ikke i perioden forud for endelig afregning.
8.8 Energy Nordic har ret til at foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden
gæld, som Kunden måtte have til Energy Nordic eller til selskaber, som Energy Nordic er koncernforbundne med.
8.9 Krav mod Energy Nordic som følge af unøjagtig og forsinket fakturering med videre kan rettes mod Energy Nordic.

9. Betalingsbetingelser
9.1 Alle betalinger vedrørende elleverancen afregnes i danske kroner inklusive moms i det omfang, beløbet er momspligtigt.
9.2 Betaling til Energy Nordic kan ske via de betalingskanaler, Energy Nordic stiller til rådighed. Det kan være, men
begrænser sig ikke nødvendig vis til:
• Betalingsservice
• Indbetalingskort
• MobilePay Invoice
9.3 Betalingsfrist samt, hvortil betaling skal ske, fremgår af opkrævningen. Er betalingsfristen en lørdag, søndag,
helligdag, grund lovsdag, den 24. december eller den 31. december, er den førstkommende hverdag/bankdag
herefter den gyldige betalingsfrist.
9.4 Sker betaling efter betalingsfristen, er Energy Nordic berettiget til at kræve renter i henhold til renteloven af
restgælden fra denne dato, og indtil betaling sker. Energy Nordic opkræver gebyr ved fremsendelse af
rykkerskrivelser, jævnfør nærmere afsnit 12.
9.5 Overskrides betalingsfristen for rykkerskrivelser, medfører dette, at Energy Nordic har ret til at udøve
misligholdelsesbeføjelser. Udøvelsen af misligholdelsesbeføjelser reducerer ikke Kundens betalingspligt.

10. Kreditgodkendelse
10.1 Energy Nordics indgåelse af Aftalen er betinget af, at Energy Nordic kan kreditgodkende Kunden. Energy Nordic
har til brug for kreditgodkendelse ret til at indhente oplysninger i kreditoplysningsbureauer, advarselsregistre med
videre.
10.2 Kunde- og kreditoplysninger opdateres løbende ved at indhente oplysninger fra CPR-registret samt
kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.

11. Sikkerhedsstillelse
11.1 Vurderes det, at der er en særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed, kan Energy
Nordic, under iagttagelse af lovgivningens regler herom, stille krav om sikkerhedsstillelse som betingelse for at
indgå Aftalen eller for fortsat levering. Denne sikkerhed kan være i form af kontant depositum eller lignende.
11.2 Undlader Kunden at stille sikkerhed, er Energy Nordic berettiget til at ophæve Aftalen med virkning i henhold til
den til enhver tid gældende lovgivning efter, at Kunden skriftligt er varslet om ophævelsen. Eventuelle følger af en
ophævelse af elleverancen foretaget efter ovennævnte fremgangsmåde – er Energy Nordic uvedkommende.

12. Gebyrer
12.1 Energy Nordic anvender en række gebyrer, som har til formål at dække omkostninger, som Energy Nordic påføres
som led i håndtering af Aftalen, som for eksempel kan være, men ikke begrænser sig til:
• Gebyr for opsigelse i bindingsperiode
• Afbrydelses- og genåbningsgebyrer
• Aflæsningsgebyr
• Faktureringsgebyrer
• Rykker- og inkassogebyrer
• Slutafregningsgebyr i forbindelse med opsigelse og flytning
• Engrosgebyr
12.2 De aktuelle gebyrer kan findes på energynordic.dk/gebyr-oversigt. Bemærk, at de fleste gebyrer opkræves per registreret elmåler.
12.3 Energy Nordic forbeholder sig retten til at ændre i eksisterende gebyrer, herunder at indeksregulere dem, samt at
indføre nye gebyrer til dækning af Energy Nordics omkostninger i forbindelse med håndtering af Aftalen eller
processer afledt heraf, jævnfør herved afsnit 18. I begge tilfælde vil Kunden blive varslet herom i overensstemmelse
med gældende lovgivning.

13. Personoplysninger
13.1 Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler, videregiver og opbevarer Energy Nordic i
overensstem- melse med persondatareglerne relevante personoplysninger om Kunden og Kundens
forbrugsrelaterede forhold. Dette sker alene i det omfang og i det tidsrum, det er nødvendigt for opfyldelse af
Aftalen eller overholdelse af vores retlige forpligtelser. Person- oplysninger omfatter blandt andet navn, CPR-nummer,
leveringsadresse, telefonnummer og andre kontaktdata samt alle oplysninger modtaget via
Datahubben. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i Energy Nordics Kundeunderretning på
www.Energynordic.dk/underretning

14. Kundens oplysningspligt
14.1 Kunden skal ved aftaleindgåelsen oplyse navn, leveringsadresse, aftagenummer, CPR-nummer, telefonnummer og
e-mailadresse. Kunden skal desuden oplyse, hvis faktureringsadressen er en anden end leveringsadressen.
14.2 Energy Nordics indgåelse af Aftalen er betinget af, at Energy Nordic har ret til at indhente stam- og
forbrugsoplysninger med mere til brug for Energy Nordics kontakt til Datahubben.
14.3 Sker der ændringer i de angivne oplysninger, skal disse hurtigst muligt meddeles Energy Nordic.
14.4 Meddelelser fra Energy Nordic anses for at være kommet frem til Kunden, når Energy Nordic har kommunikeret via
minimum én af de kontaktoplysninger (herunder adresse, telefonnummer og e-mailadresse) som Kunden har oplyst til
Energy Nordic.

15. Misligholdelse
15.1 Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, har den anden part ret til at ophæve
Aftalen med øjeblikkelig virkning. Væsentlig misligholdelse kan blandt andet være Kundens manglede opfyldelse af
Energy Nordics krav om sikkerhedsstillelse eller ophør af Kundens aftale med Netselskabet. Hvis Kunden misligholder
sine betalingsforpligtelser, er Energy Nordic berettiget til at indberette dette til godkendte
kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.
15.2 Hvis Netselskabet eller den systemansvarlige afbryder eller begrænser leverancerne til Kunden som følge af
forhold, der ikke skyldes Kunden og/eller Energy Nordic, betragtes dette ikke som misligholdelse af Aftalen.
15.3 Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering
skal Kunden straks underrette Energy Nordic herom, og aflæsning af elmåleren skal ske straks. Energy Nordic kan i
disse tilfælde ophæve Aftalen, alternativt kræve sikkerhedsstillelse medmindre andet præceptivt følger af
lovgivningens regler.

16. Fortrydelsesret
16.1 Privat Kunder har 14 dages fortrydelsesret, som regnes fra dagen, hvorpå Aftalen er indgået. Ønsker Kunden at
gøre brug af fortrydelsesretten, skal denne utvetydigt afgive en erklæring til Energy Nordic. Kunden kan vælge at
benytte standard fortrydelsesformularen i forbrugeraftalelovens bilag 3. Meddelelsen skal være afsendt senest
på dagen, hvor fristen udløber. Såfremt fortrydelsesretten udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag,
den 24. december eller den 31. december, kan fortrydelse ske den følgende hverdag.
16.2 Har Kunden i forbindelse med aftaleindgåelse givet samtykke til, at elleverancen påbegyndes inden
fortrydelsesretten udløber, erkender kunden samtidig at skulle betale for elleverancen inklusive eventuelle
abonnementer og gebyrer fra det tidspunkt, hvor elleverancen påbegyndes, og indtil leverancen kan bringes til ophør
i henhold til fortrydelsen.

17. Leveringshindringer og Force Majeure
17.1 Indtræffer begivenheder, der ligger uden for Energy Nordics kontrol (Force Majeure) efter indgåelse af Aftalen, er
Energy Nordic fri for ethvert ansvar. Dette gælder blandt andet erstatningsansvar for manglende opfyldelse af sine
forpligtelser i henhold til Aftalen og Leveringsbetingelserne samt følgerne heraf, hvis dette er blevet umuligt eller
urimeligt vanskeligt (herunder vil medføre afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske opofrelser).
17.2 Som Force Majeure skal blandt andet – men ikke udtømmende – anses ekstraordinære naturkatastrofer, krig, terror,
brand, hær- værk, IT-nedbrud, sammenbrud eller skade på anlæg, umulighed med hensyn til at få nødvendigt udstyr,
materialer, arbejdskraft med videre, i forbindelse med blandt andet strejke og lockout, samt forsyningsusikkerhed,
herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import.
17.3 Såfremt Energy Nordic bliver forhindret i at opfylde Aftalen som følge af Force Majeure, der påberåbes af
Netselskabet eller den systemansvarlige, kan Energy Nordic også påberåbe sig ansvarsfritagelse over for kunden
med henvisning til denne Force Majeure.

18. Ændringer af Aftalen og Leveringsbetingelserne
18.1 Energy Nordic kan ændre priser, gebyrer og andre vilkår i Aftalen og disse Leveringsbetingelser i følgende situationer:
• Til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med Energy Nordicslevering af sine ydelser i henhold
til Aftalen, såsom afgifter og omkostninger til netselskaber, banker, udbydere af betalingsløsninger,
postdistributionsselskaber eller lignende.
• For at imødekomme inflation regnet fra 1. november 2020.
• Ved ændret lovgivning, regulering eller praksis.
• Ved produkt ændringer.
• For at skabe incitament til at reducere/ændre energiforbruget eller motivere en mere effektiv kundeadfærd i
forbindelse med administration af Aftalen.
Læs mere på www.Energynordic.dk/vilkårsændringer
18.2 Ændringerne iværksættes med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning.
18.3 Varsling sker ved individuel kommunikation for eksempel gennem elektronisk post (herunder e-mail, e-Boks og
sms), brevpost, faktura eller lignende. I forbindelse med varslingen kan der henvises til oplysninger på Energy
Nordics hjemmeside, selvbetjeningsportal eller lignende.
18.4 Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen på de varslede ændrede vilkår, kan Kunden opsige Aftalen i
varslingsperioden, inden ændringerne træder i kraft.

19. Overdragelse
19.1 Ingen af parterne kan overdrage Aftalen eller dele heraf uden den anden parts forudgående skriftlige
samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov.
19.2 Energy Nordic har dog uanset ovenstående ret til at overdrage Aftalen helt eller delvist til nuværende eller
kommende koncernselskaber samt koncernforbundne selskaber og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af
sine aktiviteter/aktiver og passiver til tredjemand.

20. Erstatningsansvar
20.1 Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i Aftalen eller disse Leveringsbetingelser.
20.2 Energy Nordic er ikke ansvarlig for Kundens eventuelle driftstab, tab af avance, data eller andet indirekte tab,
medmindre Energy Nordic har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Energy Nordic er ligeledes ikke ansvarlig for
skade eller tab som følge af fejl og afbrydelser på nettet eller leverancens tekniske kvalitet, herunder
spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Energy Nordic er således og endvidere ikke ansvarlig for tab eller skade
som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netselskabet, den systemansvarlige eller tredjemand, for
eksempel den nordiske elbørs, Nord Pool.

21. Klager samt lovvalg og værneting for sagsanlæg
21.1 Klager vedrørende leverancen i henhold til Aftalen og Leveringsbetingelserne kan rettes skriftligt til Energy Nordics
kundecenter, som vil behandle klagen og give svar hurtigst muligt.
21.2 Såfremt Kunden ikke er tilfreds med/enig i Energy Nordics behandling og svar, kan Kunden herefter indgive klage til
Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefonnummer 4171 5000, e-mail:
post@energianke.dk.
21.3 Kunden kan ligeledes indgive klage til Ankenævnet på Energiområdet, såfremt Energy Nordic en måned efter,
der er indgivet klage hertil, ikke har svaret på denne.
21.4 Uoverensstemmelser mellem Kunden og Energy Nordic afgøres efter danske retsregler. Retssager mod Energy Nordic
vedrørende Aftalen og/eller Leveringsbetingelserne skal som udgangspunkt anlægges ved Retten i Aalborg.
Alternativt er Kunden dog berettiget til at anlægge sag mod Energy Nordic ved Kundens eget hjemting.

22. Kontakt
Al henvendelse vedrørende disse Leveringsbetingelser, Aftalen samt andre forhold kan ske til:
Energy Nordic ApS
Stenbukken 1A
9200 Allborg SV
kundeservice@energynordic.dk